AutoPROFIL 7 - co nowego?

"Jeszcze łatwiejsze projektowanie złożonych sieci zewnętrznych"

Z przyjemnością oferujemy Państwu najnowsze siódme wydanie programu AutoPROFIL. Rozwój programu stymulowany był sugestiami pochodzącymi od wielu aktualnych użytkowników. Wprowadzone zmiany powodują, że program stał się łatwiejszy i szybszy w obsłudze a równocześnie istotnie wzrosła jego funkcjonalność. Projektowanie zewnętrznych sieci z wykorzystaniem AutoPROFILu 7 staje się czystą przyjemnością, ponieważ program przejmuje funkcje rysowania coraz to bardziej skomplikowanych rysunków technicznych, a projektantowi pozostaje jedynie wprowadzanie niezbędnych parametrów projektu. Jesteśmy przekonani, iż aktualni użytkownicy docenią nowe funkcje wprowadzone do najnowszego wydania programu.

A oto lista najistotniejszych zmian:

• Do tej pory w ramach jednego pliku projektować można było tylko jedną sieć typu grawitacyjnego bądź ciśnieniowego. W nowej wersji ograniczenie to zostało usunięte. Projektant może teraz równocześnie definiować wiele sieci różnego typu na jednym planie sytuacyjnym. Opcja ta pozwala między innymi łączyć w ramach jednego pliku sieci z różnych branż projektowych. Taka integracja zwiększa jakość i poprawność projektu, gdyż program automatycznie potrafi  wykrywać skrzyżowania i kolizje między zdefiniowanymi sieciami.

• Zwiększona została szczegółowość rysowania studni węzłowych. Studnie mogą mieć teraz dowolnie zdefiniowane przez projektanta takie parametry jak grubości ścianki, dna studni i włazu wraz ze stropem. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy zadano małą podziałkę dla rysunków profili i planu sytuacyjnego.

• Na podstawie podanych przez projektanta danych AutoPROFIL 7 pozwala dodawać w węzłach budynki i zbiorniki zwane obiektami węzłowymi. Automatycznie generowane profile budynków mogą zawierać fundamenty jak i piwnice. Zbiorniki w węzłach przyjmować mogą kształt okrągły bądź wielokątny; opcjonalnie wyposażone mogą one być także w osadnik. Obiekty węzłowe zwiększają znacznie elastyczność programu i oszczędzają projektantowi wiele czasu, który musiałby spędzić na żmudnym ręcznym rysowaniu zbiorników i budynków.

• Dotychczas wydruk generowanych rysunków możliwy był dopiero po przekazaniu rysunków do niezależnej aplikacji typu CAD. AutoPROFIL 7 zrywa z tym ograniczeniem pozwalając na bezpośrednie drukowanie rysunków o roboczej jakości.

• Do menu Narzędzia dodane zostały nowe polecenia takie jak „Wydłuż odcinek” oraz „Dodaj węzły, odcinki i profil”. Dzięki tym poleceniom projektant ma większą kontrolę nad projektem oraz dużo szybciej może modyfikować oraz dodawać nowe elementy składowe projektowanej sieci.

• Nowe polecenie o nazwie „Zmień wpust/przyłącze na profil” pozwala jednym kliknięciem myszki na zamianę elementu typu przyłącze lub wpust na standardowy odcinek sieci. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy opracowywaniu projektu wykonawczego na podstawie dokumentacji koncepcyjnej. Na etapie koncepcji przyłącza i wpusty modelowane mogą być poprzez elementy, natomiast wykonawcza dokumentacja często musi zawierać profile przyłączy i wpustów wraz ze szczegółowymi detalami. To nowo dodane polecenie znacznie ułatwia przejście między projektem koncepcyjnym a wykonawczym.

• Dodane zostało polecenie umożliwiające zaznaczenie w ramach aktywnej sieci wszystkich węzłów i odcinków, które nie należą do żadnego profilu. Korzystając z tego polecenia łatwo na przykład usunąć takie niepożądane węzły i odcinki.

AutoPROFIL 7 pozwala dołączyć do aktywnego projektu sieci znajdujące się we wskazanym pliku prf.

• Rozbudowana została także opcja importu sieci z pliku dxf. Jeśli plik dxf zawiera wiele warstw rysunkowych, to po zaimportowaniu każdej z tych warstw przypisana będzie jedna sieć w AutoPROFILu. Dzięki temu projektant będzie mógł sprawnie przenieść dane o wielu sieciach wywołując tylko jedno polecenie.

• AutoPROFIL standardowo zaopatrzony był w zaawansowane funkcje pozwalające automatycznie rozmieszczać opisy węzłów i odcinków na planie sytuacyjnym. Jednakże, automatyczny rozkład opisów nie zawsze musi odpowiadać projektantowi. Dlatego w najnowszym wydaniu programu rysunek planu sytuacyjnego staje się rysunkiem aktywnym, w którym opis węzła lub odcinka można przesunąć przy pomocy myszki jeśli projektant uzna, że zachodzi potrzeba. Funkcja ta przybliża nas do momentu, w którym rysunki wygenerowane przez AutoPROFIL będą od razu gotowe do wydrukowania bez ręcznych modyfikacji.

• Do tabeli pod/nad profilem wprowadzono nowe wiersze zawierające dane o zagłębieniu dna lub osi projektowanego przewodu względem terenu istniejącego i projektowanego. Wyświetlanie i położenie tych wierszy projektant określa dowolnie dla każdej sieci.

• Materiał przewodu możemy teraz definiować osobno dla każdego odcinka. Pozwala to na łączenie różnych typów przewodów w ramach jednego profilu.

• AutoPROFIL 7 posiada opcję zmiany tła w oknie z rysunkami. Do wyboru użytkownik może projektować na tle czarnym bądź białym.

• W tabelach profilu dodana została kolumna, która zawiera najniższe rzędne przewodu w poszczególnych węzłach aktywnego profilu. Dzięki tym danym projektant ma lepsze rozeznanie dotyczące odcinków łączących się z aktywnym profilem.

• Ulepszona została także funkcja mierzenia długości na rysunku profilu. Mimo że na profilu podziałka wzdłuż osi poziomej może być różna od podziałki wzdłuż osi pionowej, to obecnie możemy teraz z łatwością zmierzyć takie parametry jak spadek, długość rzeczywista, różnica w pionie i w poziome między dowolnie wskazanymi punktami. W efekcie AutoPROFIL 7 staje się inteligentnym narzędziem, które pozwala na prace z profilem w sposób wygodniejszy niż to kiedykolwiek do tej pory było możliwe.

Powyższa lista przedstawia jedynie niektóre cechy nowego wydania programu AutoPROFIL. Aby szczegółowo zapoznać się z programem zapraszamy do przetestowania
wersji demonstracyjnej.

Więcej w tej kategorii: « Wersja DEMO AutoPROFIL - Koncepcja »