AutoPROFIL - Koncepcja

AutoPROFIL® - AUTOMATYCZNE GENEROWANIE RYSUNKÓW SIECI ZEWNĘTRZNEJ

Program AutoPROFIL® został zaprojektowany, aby zredukować koszt i czas projektowania zewnętrznych sieci typu ciśnieniowego i grawitacyjnego. Program ten uwolni Cię od żmudnego kreślenia rysunków technicznych sieci i pozwoli Ci znacznie skrócić czas przygotowywania dokumentacji projektowej. Z AutoPROFIL®em zaopatrzony będziesz w nowoczesne narzędzie obliczeniowe niezbędne do stworzenia optymalnego projektu. Program umożliwia dynamicznie wprowadzanie zmian do projektu, dzięki czemu łatwiej będzie Ci zmieścić się w zaplanowanym budżecie.

Dzisiaj mało kto projektuje i rysuje na papierze. Zamiast deski kreślarskiej, podstawowym narzędziem do rysowania, w każdej firmie projektowej, stało się środowisko graficzne typu CAD. Powszechnie stosuje się własne moduły obliczeniowe na bazie arkuszy kalkulacyjnych lub korzysta się z gotowych aplikacji wspomagających obliczenia hydrauliczne sieci. Ważnym etapem przygotowywania projektu sieci jest stworzenie ostatecznego modelu - rysunku w konkretnej lokalizacji sytuacyjnej. AutoPROFIL® jest programem, który łączy wszystkie te funkcje. Posiada on własny moduł obliczeniowy oraz moduł generujący rysunki na podstawie zadanych przez projektanta oraz wyliczonych danych. Ostatecznym zadaniem aplikacji jest odzwierciedlenie obliczeń na rysunkach, w formie profili podłużnych, schematu sieci i planu sytuacyjnego.

Istotną funkcją jest import informacji o terenie z map wektorowych lub bitmap do programu AutoPROFIL®. Dzięki tej funkcji często stosowanym sposobem wprowadzania danych jest import informacji z map wektorowych poprzez pliki w formacie DXF. Po wykonanym imporcie danych z plików DXF znaczna część kolumn w tabelach profilu uzupełniana jest automatycznie. Program pozwala również na nałożenie na schemat sytuacyjny nakładki w postaci zeskanowanej mapy.

Dane z innych aplikacji typu arkusz kalkulacyjny możemy importować do programu AutoPROFIL® poprzez schowek. Również odwrotnie przekazać możemy całe tabele z programu do arkuszy kalkulacyjnych.

Program rozwijany był przy ścisłej współpracy z ekspertami zajmującymi się projektowaniem sieci zewnętrznych. Aktualnie dostępna wersja 7 pozwala na łączenie w ramach jednego projektu sieci z wielu branż projektowych. W wersji tej rozszerzona została obsługa studni węzłowych oraz dodano możliwość wstawiania budynków i zbiorników.

Program posiada zaawansowany moduł obliczeń hydraulicznych dla sieci bez pętli. Pozwala on między innymi wyliczyć średnicę projektowanego przewodu, prędkość przepływu w kanałach, spadek przewodu, a także wykonać bilans dopływów i odpływów. AutoPROFIL® oblicza średnicę, prędkości, spadek geometryczny projektowanego przewodu oraz sumuje zadane wartości przepływu na odcinku i w węźle. Obliczenia wykonywane są na podstawie modelu Manninga.

Po utworzeniu projektu rysunki przekazywane są do druku lub dalszej modyfikacji w niezależnej aplikacji typu CAD. Program w kodzie obliczeniowym nie powiela więc funkcji systemów CAD, czyli samej idei funkcji rysowania.

Ważnym narzędziem jest moduł odpowiedzialny za wyświetlanie grafiki. W dowolnym momencie wprowadzania danych możemy odwołać się do okna graficznego odzwierciedlającego wprowadzone lub zaimportowane  parametry. Moduł graficzny, posiada trzy zakładki zawierające kolejno rysunki schematu sieci, planu sytuacyjnego oraz profili

Dane o poszczególnych profilach wprowadza się do sześciu tabel o nazwach: węzły, kanał lub rurociąg, odcinek, studnie, budynki i zbiorniki oraz dopływy. Tabele te mają już ustalone zależności między komórkami i są podstawowymi formularzami obliczeniowymi aplikacji AutoPROFIL®. W każdej chwili pracy z rysunkami dostępne jest także okno „właściwości”, które  zawiera dane techniczne wskazanego węzła lub odcinka. Funkcje te znacznie ułatwiają prace, gdyż projektant wprowadzać dane do „inteligentnych” tabel profili lub bezpośrednio pracować z rysunkiem.

Podstawowy projekt składający się z węzłów i odcinków możemy rozbudowywać o dodatkowe elementy, którymi mogą być istniejąca lub projektowana infrastruktura terenu. W aktualnej wersji dostępne są następujące elementy, które mogą zostać wstawione na odcinki projektowanych sieci: 

• rzędna terenu • droga, chodnik, tory kolejowe • zdrój uliczny
• kanał, rurociąg • rura osłonowa • wodomierz
• kable, przewody • otwór geologiczny • wydłużka
• przyłącze • urządzenie odcinające przepływ • trójnik, czwórnik
• wpust uliczny • odpowietrznik • blok oporowy
• opis pionowy • odwodnienie • wykopy - zmiana przekroju
• opis powierzchni terenu • hydrant • ogrodzenie

 

Przy lokalizacji węzłów AutoPROFIL® umożliwia na pracę zarówno w lokalnym jak i globalnym układzie współrzędnych. Za przeliczenie współrzędnych węzłów z lokalnego układu współrzędnych na globalny odpowiedzialny jest program. Korzystając z rozbudowanych opcji projektant decyduje, które współrzędne mają być wyświetlane w tabelach profilu.

Po wykonaniu niezbędnych wyliczeń, program także generuje następujące tabele sprawozdawcze i zestawienia:

• Tabela węzły • Tabela dopływy  • Zestawienie otworów  w ścianie studni
• Tabela kanał/rurociąg • Tabela elementy • Zestawienie rur osłonowych
• Tabela odcinki  • Zestawienie przyłączy i wpustów  
• Tabela studnie • Zestawienie masy ziemne  

 

Aplikacja rozwijana jest od 1993 roku. Zalety programu docenione już zostały przez setki aktualnych użytkowników. Program ma czytelne narzędzia do wprowadzania danych i wygodny podgląd tworzonej grafiki, jak również posiada jasną, intuicyjną strukturę funkcji. Podsumowując można rzec, że projektowanie sieci z AutoPROFIL®em  to czysta przyjemność i wiele korzyści.

Więcej w tej kategorii: « AutoPROFIL 7 - co nowego? Start »